Doimiy va abadiy mavjudodning, ya’ni Allohning quli