Yuksak, oliy; o‘zgalardan ustun turuvchi, qadrli, e’zozli