Dinning ulug‘ xizmatkori yoki dinning qadrli, yuksak turuvchi kishisi